Aura-Soma Aura-Soma B068 - Blue / Violet - Gabriel