Aura-Soma Aura-Soma B055 - Clear / Red - The Christ