Aura-Soma Aura-Soma B053 - Pale Green / Pale Green - Hilarion