Aura-Soma Aura-Soma B020 - Blue / Pink - Star Child